Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Groningenstalling VOF

Definities
Verhuurder:        Groningenstalling VOF
Huurder:             De partij of partijen die de plek van opstal huurt om er goederen te stallen.
Schade:              Materieel nadeel of verlies uit een onverwachte gebeurtenis.
Plek van opstal:  De overeengekomen ruimte van opstal waar de goederen/het goed gestald zal worden.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten met Groningenstalling, hierna te noemen verhuurder.
1.2 Huurder is verplicht om wijzigingen in zijn adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer onverwijld aan de verhuurder door te geven via het (tevens op de website aangegeven) e-mailadres.
1.3 Huurder stemt ermee in dat alle facturen, mededelingen en aankondigingen van welke aard dan ook, door verhuurder per e-mail aan huurder worden toegezonden.

Artikel 2 Bestemming en gebruik
2.1 Verhuurder verhuurt aan huurder opstalruimte conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opstal van (toegestane) goederen. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde opstalplaats een andere bestemming te geven dan is overeengekomen.
2.2 Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de huurder als enige juridische en/of economische eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolge alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden.
2.3 De huurder bevestigd de opstalplaats te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat huurder verwacht ervan te maken. De huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau.

Artikel 3 Looptijd overeenkomst en einde huur
3.1 Een overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een minimumperiode van een maand, tenzij anders wordt overeengekomen onder speciale voorwaarden. Na deze minimumperiode wordt de overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst te allen tijde elektronisch schriftelijk, primair per e-mail, worden opgezegd door huurder door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van een maand.
3.2 Opzegging vindt plaats tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, tenzij een afwijkende opzeggingstermijn is overeengekomen met vermelding hiervan op de overeenkomst. Het recht van opstal eindigt: a) door opzegging van de verhuurder, b) door opzegging van de huurder, c) door verloop van het contractuele einde van de overeenkomst, tenzij: stilzwijgende verlenging, een maand, indien er niet wordt gehandeld binnen deze periode tot maximaal een half jaar, e) In geval een huurder een rechtspersoon is: door faillissement of surséance van betaling van huurder, f) door opzegging van de huurovereenkomst wegens verzuim van huurder.
3.4 Huurder is verplicht voor of uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst de plaats der opstal geheel te ontruimen en behoorlijk achter te laten. Doet de huurder dit niet is de verhuurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim: huurder is dan een vergoeding aan verhuurder verschuldigd gelijk aan honderd euro.
3.5 Uiterlijk 5 weken nadat de huurovereenkomst is geëindigd en de plaats van opstal is ontruimd, betaalt verhuurder de eventuele waarborgsom terug per bank. Op de waarborgsom is geen rente verschuldigd.

Artikel 4 Huurprijs en wanbetaling
4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand gefactureerd worden samen met de verschuldigde BTW. Bij de ondertekening van de overeenkomst moet de huurder een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de 1ste maand opstal.
4.2 De huursom is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd. Alle betalingen geschieden door middel van automatisch incasso. Bij het aangaan van de overeenkomst zal huurder een machtiging voor deze automatische incasso ondertekenen. Huurder is gehouden steeds te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bankrekening.
4.3 Indien van toepassing kan de verhuurder als waarborg voor de juiste nakoming van verplichtingen van de huurder een waarborgsom vragen. Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal de huurder bij ondertekening van de overeenkomst aan verhuurder een borg voldoen voor verzekering van de toegangssleutel ter hoogte de kosten voor het aanvragen van een nieuwe sleutel en bijkomende kosten. De borg voor de opstalplaats zal bepaald worden naar de huursom en het aantal vierkante meters dat wordt verhuurd. Hier kan van worden afgeweken. Op die borg zal verhuurder alle kosten ter zake van niet nakoming voor huurder mogen verhalen. Verhuurder zal over de door huurder betaalde borgsom geen rente vergoeden.
4.4 De prijs geldt uitsluitend voor de op de overeenkomst genoemde plek van opstal. Voor iedere plek van opstal wordt een afzonderlijke overeenkomst gemaakt.

Artikel 5 Toegang
5.1 Indien de betaling van de maandelijkse huur niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag verhuurder de huurder, de toegang tot de opstalplaats ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande bedrag betaald is.
5.2 Aanleveren van zaken en afhalen van zaken van de bewaarplaats moet geschieden tijdens de voor het personeel van het opslagbedrijf geldende werkuren. Deze datum en tijd dient minimaal 24 uur voor aanvang te worden afgesproken met verhuurder. Indien door de opdrachtgever wordt verlangd, dat werkzaamheden worden verricht buiten de normale werktijd is het opslagbedrijf vrij daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke ontstaan door werk buiten de normale arbeidstijd zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Verhuurder en door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd de plaats der opstal te betreden en werkzaamheden uit te voeren.
5.4 Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat de verhuurder verplicht kan worden door instanties van de overheid om toegang te verschaffen tot het gehuurde. Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat de verhuurder verplicht kan zijn medewerking te verlenen aan doorzoeking en onderzoeking door douane of justitie. Huurder is jegens verhuurder niet gerechtigd tot vergoeding van mogelijke schade dientengevolge.

Artikel 6 Plaats van opslag, verplaatsing van zaken
6.1 Het opslagbedrijf is, tenzij anders is overeengekomen, vrij in de keuze van de plaats van opslag. De verhuurder mag de goeden op de plaatsen indelen en verplaatsen naar eigen inzicht. Verhuurder is vrij de goederen binnen de opstalruimte te verplaatsen gedurende de huurperiode.

Artikel 7 Beschadiging/ verlies van zaken
7.1 Het opslagbedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van het opslagbedrijf of diens ondergeschikten. Het opslagbedrijf wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de bewaarplaats heeft zorggedragen. Bij zaken die op open terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij het opslagbedrijf gebruikelijk is deze op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van het opslagbedrijf voor schaden, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten.
7.2 De door het opslagbedrijf te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan.
7.3 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak zelf en is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door toedoen van derden en gevolgschade.
7.4 Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak of bij schade aan één of meer verscheidene bij elkaar behorende zaken blijft de eventuele waardevermindering van de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing.
7.5 Huurder is verplicht de in het gehuurde opgeslagen zaken afdoende te verzekeren tegen de risico’s van onder meer brand, bliksem en/of ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, stoom en neerslag, rook en roet, knagen, vandalisme na braak.

Artikel 8 klachten
8.1 Huurder dient eventuele klachten uiterlijk binnen een maand nadat de klacht zich openbaart per elektronisch schrijven aan de verhuurder ter kennis worden gebracht. Klachten die ter kennis van verhuurder worden gebracht na einde van de huur worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Verbod op onderhuur
9.1 Het is de huurder niet toegelaten de opstalplaats geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik te delen of te dulden dat derden het gehuurde geheel of ten dele in gebruik hebben of houden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
9.2 Deze overeenkomst is persoonlijk en de huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van verhuurder.

Artikel 10 Bepaling van de aansprakelijkheden
10.1 Het risico verbonden aan de opstalplaats wordt altijd en uitsluitend door de huurder gedragen, met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder of diegene in haar dienst. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig schade aan de goederen nog zal hij aansprakelijk zijn voor enig andere schade of economisch verlies.

Artikel 11 Niet naleven en ontbinding overeenkomst
11.1 In het geval dat de klant: a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken, of b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen, of c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement, verkrijgt verhuurder het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal verhuurder gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de huurder. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst zal de huurder omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de huurder zijn/haar goederen uit de opstalplaats moeten verwijderen één week na deze kennisgeving.
11.2 Voor het geval dat de huur is geëindigd en de huurder in gebreke blijft de plaats der opstal te ontruimen machtigt huurder de verhuurder om de zaken die zich op de plaats der opstal bevinden, ter beoordeling van de verhuurder, te doen vernietigen, afvoeren, opslaan of krachtens zijn pandrecht te executeren.
11.3 Zolang de zaken zich nog in de macht van verhuurder bevinden is huurder gerechtigd deze zaken op te eisen van verhuurder, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat huurder zal hebben voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens verhuurder, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen.
12.2 Op deze overeenkomst zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.3 Geschillen dienen eerst via een interne klachtenprocedure behandeld te worden voordat andere stappen ondernomen worden.

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. Een mogelijk nietige bepaling wordt vervangen door een geldige met strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling
13.2 Indien meer personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
13.3 Incassokosten voor verhaal op huurder komen voor rekening van de deze. Blijft betaling uit is verhuurder gerechtigd op verhaal van de gehele incassokosten op de huurder.